İçeriğe geç

DASK Deprem Hasarını Karşılar mı?

  DASK zorunlu deprem sigortasıdır. Deprem sonucu oluşan maddi zararları poliçede belirtilen limitlere göre nakit olarak karşılamaktadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri teminat altındadır.

  • Temeller
  • Ana duvarlar
  • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
  • Bahçe duvarları
  • İstinat duvarları
  • Tavan ve tabanlar
  • Merdivenler
  • Asansörler
  • Sahanlıklar
  • Koridorlar
  • Çatılar
  • Bacalar
  • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

  Teminat dışında kalan durumlarda mevcuttur. Binada deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar ancak aşağıda belirtilen zararlarınızı karşılamaz. Bunlar kapsam dışıdır.

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Kar kaybı
  • İş durması
  • Kira mahrumiyeti
  • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Tüm bedeni zararlar ve vefat
  • Manevi tazminat talepleri
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
  • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

  Eğer ek konut poliçeleri yaptırdıysanız ve bu zararları da kapsıyorsa size özel olarak zararınız karşılanabilir.

  Azami Teminat Limiti Nedir?

  DASK yapılırken amaç depremden sonra sigorta yaptıran kişilerin kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamaktır. Her yıl azami olarak bir tutarda teminat sağlanır. Bu tutar tespit edilirken bazı kriterler dikkate alınır. Meskenin değeri azami teminatı aşıyorsa, sigortalı kişi isteğe bağlı olarak aşan kısım için ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortası yaptırılmış olmalıdır.

  Kapsamdaki Binalar Hangileridir?

  Kanuna göre aşağıdaki binalar teminat altındadır.

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

  Kapsam Dışında Kalan Binalar

  • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
  • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
  • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”